A year without gambling has passed part-13

After a long break, I have new motivation to write. It’s been over a year since the last bet. I will definitely remember 2020, because it was the first in the last eight years without gambling. The unusual and turbulent year, which was for many people one of the most difficult and unpopular in theirContinue reading “A year without gambling has passed part-13”

Minilo je leto brez ˝gemblanja˝ del-13

Po daljšem premoru nova motivacija za pisanje. Minilo je že več kot leto od zadnje stave. Leto 2020 si bom prav gotovo zapomnil po tem, da je po dolgih osmih letih prvo brez ˝gemblanja˝. Nenavadno in turbulentno leto, ki je bilo za veliko ljudi eno najtežjih in nepriljubljenih v njihovi zgodovini, je bilo zame polnoContinue reading “Minilo je leto brez ˝gemblanja˝ del-13”

What did I replace with my gambling? Part – 12

One of the key tasks in treatment is to discover the causes of addiction. After almost three months of treatment in the hospital, after many therapeutic talks and workshops, I presented my debate topic in front of the whole department entitled “What did I replace with my acting?”. I will share the original with you.Continue reading “What did I replace with my gambling? Part – 12”

Kaj sem nadomeščal s svojim igranjem? Del – 12

Ena od ključnih nalog pri zdravljenju je odkrivanje vzrokov za nastanek odvisnosti. Po skoraj treh mesecih zdravljenja v bolnišnici, po prestanih številnih terapevtskih pogovorih in delavnicah sem pred celotnim oddelkom predstavil svojo debatno temo z naslovom ˝Kaj sem nadomeščal s svojim igranjem?˝. Izvirnik bom delil z vami. Kaj sem nadomeščal s svojim igranjem? Več knjigContinue reading “Kaj sem nadomeščal s svojim igranjem? Del – 12”

Why don’t we talk about problems? Part – 11

During treatment, I found that men find it really difficult to express their emotions. It is hard for them to talk openly about anything. There is no need, because they are fine anyway. It could be worse. There are problems but we will get through somehow. Why would one spent time with friends for talkingContinue reading “Why don’t we talk about problems? Part – 11”

Zakaj se ne pogovarjamo o težavah? del – 11

Tekom zdravljenja sem ugotavljal, da imamo moški res hude težave z izražanjem svojih čustev. Težko se zgodi, da se o tem odkrito pogovarjamo. Saj ni potrebe, ker smo tako ali tako v redu. Lahko bi bilo huje. Problemi so ampak bom že nekako. Zakaj bi čas, ko sem s prijatelji zapravljal za brezvezne težave inContinue reading “Zakaj se ne pogovarjamo o težavah? del – 11”

Do you believe in destiny? Part – 10

I have heard many times that our lives unfold as we are destined. That we are born with purpose and reason and that things happen as written in the stars. Things and events are predetermined. Is that really so? An old proverb says: “man is turning and life turns”. What about our free will? Don’tContinue reading “Do you believe in destiny? Part – 10”

Ali verjameš v usodo? Del – 10

Velikokrat sem že slišal, da se naša življenja odvijajo, kot nam je usojeno. Da se rodimo z namenom in razlogom ter se stvari dogajajo kot je zapisano v zvezdah. Stvari in dogodki so v naprej določeni. Pa je to res tako? Star pregovor pravi: ˝človek obrača, življenje pa obrne˝. Kaj pa naša svobodna volja? AliContinue reading “Ali verjameš v usodo? Del – 10”

What to do, when crisis strikes?part – 9

No matter how good an abstinence plan you set for yourself, no matter how strongly motivated and determined you are, a crisis occurs. It has surprised me at first. I felt helpless and listless, but I didn’t realize I was in a crisis. Over time, I learned to observe and recognize myself and my feelings.Continue reading “What to do, when crisis strikes?part – 9”

Kaj storiti v krizi? del – 9

Ne glede na to, kako dober plan abstiniranja si zastaviš, kako močno si motiviran in odločen, kriza nastopi. Mene je na začetku vedno presenetila. Počutil sem se nemočnega in brezvoljnega, vendar se nisem zavedal, da sem v krizi. Čez čas sem se naučil opazovati in prepoznavati sebe in svoje občutke. Takrat sem ugotovil, da seContinue reading “Kaj storiti v krizi? del – 9”